ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2561 และเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน