ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Big Data ของศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม แนะแนวการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูนให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมแกรนด์ปา 1 โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน