ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตร Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน