ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด (ระดับภาคเหนือ) ประจำปี 2567 หัวข้อ “การจัดสวัสดิการสังคมเติมเต็มครอบครัว”

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด (ระดับภาคเหนือ) ประจำปี 2567 หัวข้อ “การจัดสวัสดิการสังคมเติมเต็มครอบครัว” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับครอบครัวที่เหมาะสมกับครอบครัวแต่ละรูปแบบ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย “การจัดสวัสดิการสังคมเติมเต็มครอบครัว” ระดับภาคเหนือดำเนินการในรูปแบบ Hybrid โดยการผสมผสานระหว่าง On site ณ ห้อง HB5200 อาคาร 5คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบ Online การประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings มีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนเด็กและเยาวชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 , 8 และ 9 รวมจำนวนทั้งสิ้น 318 คน