ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวพลาพร วงศ์วันจันทร์ ผู้ดูแลผู้รับบริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทั้ง 12 แห่ง เสริมพลังใจ เสริมความรู้ที่จำเป็นในการให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สค. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ สถานคุ้มครองฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน 42 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรม Grand Tower Inn Rama 6 Bangkok