ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมระดับจังหวัด เพื่อหามาตรการสร้างความสมดุลคนอยู่ร่วมกับป่า และการสร้างอาชีพทดแทนในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย (อุทยานแห่งชาติแม่ปิง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมการประชุมระดับจังหวัด เพื่อหามาตรการสร้างความสมดุลคนอยู่ร่วมกับป่า และการสร้างอาชีพทดแทนในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย (อุทยานแห่งชาติแม่ปิง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ จากการที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี หรือผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายการลดไฟไหม้ซ้ำซาก ใน 9 ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ ให้ลดลง 50 % โดยมี พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน