ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การดำเนินงานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพ.ร.บ และการจัดทำโครงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ นำไปสู่การผลักดันการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่ ณ โรงแรมอโรม่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่