ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567

นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็น ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน