ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ครูฝึกอบรมอาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน