ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุม “ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี”

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุม “ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องเชียงรุ้ง 1 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย