ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน