ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ (สังคมสงเคราะห์)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์นิเทศงานฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อได้นำวิธีการสังคมสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ชีวิตประจำวัน ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ ห้อง 7308 ชั้น 3 อาคารบุญชูปณิธาน จังหวัดลำปาง