ศสค.ลำพูน เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรคุณธรรม (ระดับต้นแบบ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรคุณธรรม (ระดับต้นแบบ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธร ยิ้มละมัย) ในการนี้ ได้ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ด้วยหลัก 3 มิติ 5 คุณธรรม โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน