ศสค.ลำพูน เข้าพบสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าพบสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนภารกิจงานของศูนย์ฯ ในปี 2567 ให้มีทิศทางชัดเจน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเข้าถึงทุกช่วงวัย สื่อสารสร้างสรรค์ เชื่อมใจไปถึงทุกครอบครัว โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด (องค์กร CSR ของศูนย์ฯ) สถานีโทรทัศน์ WE TV เคเบิลทีวี เชียงใหม่ และสื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบขนมสวัสดีปีใหม่ “ขนมโดนัทจิ๋ว”ผลงานหลักสูตรเบเกอรี่ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ อีกด้วย