ศสค.ลำพูน เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Assistant (จำนวน 420 ชั่วโมง)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Assistant (จำนวน 420 ชั่วโมง) ร่วมกับ นางถนอมขวัญ พฤกษาพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลลำพูน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน