ศสค.ลำพูน เข้าประชุมร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง เพื่อถ่ายทอดการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ สค.

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าประชุมร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง เพื่อถ่ายทอดการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ สค. โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สค. ศูนย์ฯ-สถานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 12 (DWF Meeting Room) ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน