ศสค.ลำพูน เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน