ศสค.ลำพูน เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 1 การนำองค์กร) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ (หมวด 1 การนำองค์กร) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน