ศสค.ลำพูน เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 1 การนำองค์การ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 1 การนำองค์การ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การรายหมวด โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน