ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น”

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น” จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน