ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ราย เพื่อวางแผนใ้ห้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์สตรีและครอบครัวและการฝึกอาชีพต่อไป