ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว และร่วมรณรงค์หยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ให้แก่สตรีและครอบครัว (จำนวน 24 คน) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักผ้าย้อมสีธรรมชาติ ณ บ้านไม้ตะเคียน ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน