ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่เพื่อหารือ ประสานการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันในระดับพื้นที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อหารือ ประสานการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันในระดับพื้นที่ และได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัย ให้แก่ รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลี้ นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และประธานอพม.อำเภอทุ่งหัวช้าง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน