ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (ทต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ชี้แจงบทบาทและภารกิจ ของหน่วยงานกับผู้บริหาร อปท. ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน) โดยมีนายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานการประชุม ณ เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน