ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง, ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับอปท.ท้องถิ่น อพม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน : พอช. ในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง , ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน บันทึกข้อมูลตามระบบอย่างถูกต้องต่อไป