ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลม่วงน้อย และตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในพื้นที่ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย และในพื้นที่ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย