ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เขตพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ และตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 8 ราย และในพื้นที่ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ราย