ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับกลุ่มจักสานเส้นพลาสติกและไม้ไผ่ เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า บ้านปวงคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน กลุ่มทอผ้ายกดอก กลุ่มวังขมิ้นบ้านบวก ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหนองปู ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง