ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับกลุ่มอาชีพบ้านดอยยาว หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง