ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับกลุ่มอาชีพบ้านแม่กึ๊ดสามท่า ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ ได้เข้าพบ (นายอัครเดช ปาอ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เพื่อหารือประสานการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันในระดับพื้นที่ และได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัย