ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ในการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มอาชีพ ในการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 และให้ความรู้ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้แก่ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่” บ้านเพชรชมภู ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก