ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ได้แก่ “กลุ่มอาชีพเก๊ากล้วยประตูป่า” ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน