ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงตามกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ได้แก่ “กลุ่มอาชีพบ้านนามน” ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ “กลุ่มอาชีพบ้านนอแล” ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ “กลุ่มอาชีพบ้านท่ากว้าง” ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่