ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี) ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับกลุ่มฝึกอาชีพ “หลักสูตร การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ ” จำนวน 30 ราย บ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่