ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และ นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบระมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านสันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กับยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่