ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวประจำปีงบระมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านหนองปู ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน