ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียนกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครับ ประจำปีงบระมาณ 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตรจักสานเส้นพลาสติกและไม้ไผ่” เทศบาลตำบลก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ “หลักสูตรผ้าทอยกดอก” บ้านบวก ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน