ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประชาคมกลุ่มฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประชาคมกลุ่มฝึกอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่