ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมการฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านท้องฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน “หลักสูตรการทำขนมและอาหารว่างสร้างรายได้ (5 วัน)” ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน