ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านห้วยนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านห้วยนา “กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง” ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของกลุ่ม และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ณ อาคารคริสตจักรบ้านห้วยนา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน