ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ “กลุ่มการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการทอผ้า” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว “กลุ่มการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการทอผ้า” ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการของกลุ่ม และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก