ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปักหมุดหยุดเหตุ ESS Help me และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้กับผู้นำท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปักหมุดหยุดเหตุ ESS Help me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” นำทีมโดยนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ให้ความรู้ความเข้าใจ สาธิตลงมือทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ และขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชนระดับพื้นที่อย่างกว้างขวาง ให้กับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมประจำเดือนอำเภอป่าซาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน