ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประสัมพันธ์กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว กลุ่มแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว บ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน