ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (จำนวน 21 หมู่บ้าน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน