ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านสันป่าซาง เทศบาลตำบลจอมทอง “หลักสูตรการปักผ้าด้นมือ” ณ บ้านสันป่าซาง ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่