ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว เทศบาลตำบลดงดำ “หลักสูตรการทำโคมล้านนา” ณ บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน