ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว “หลักสูตรการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล” ณ โคกหนองนาป่าไผ่โมเดล ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่