ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร การทำของชำร่วย” ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร การทำของชำร่วย” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายนคร ดวงสุภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมรับฟังการประชาคมดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก