ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการปักผ้าด้นมือ” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีเตี๊ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีเตี๊ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน