ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแสนคันธา ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านแสนคันธา ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ “หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้” ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านแสนคันธา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่